Psyche

Znaczenie Psyche. Czym jest psychika ludzka i po czym poznać silną psychikę. Co zrobić aby mieć mocną psychikę

Charakter

Charakter to piętno, cecha, wizerunek lub właściwość. Zespół cech wyróżniających dany przedmiot, zjawisko, osobę od innych tego samego rodzaju, np....

Styl charakteru

Styl charakteru to zespół zachowań opartych na wewnętrznych, głęboko zakodowanych w procesie rozwoju psychoseksualnego zdaniach skryptowych będących efektem fiksacji. Stephen...

Szczęście

Szczęście jest emocją, spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Psychologia wydziela w pojęciu szczęście rozbawienie i zadowolenie. W rozważaniach...

Samorealizacja

Samorealizacja, samourzeczywistnianie, samoaktualizacja to w psychologii to stałe dążenie do realizacji swojego potencjału, rozwijania talentów i możliwości, proces stawania się...

Instynkt

Instynkt to dyspozycja biopsychiczna, która powoduje, że osobnik w nią wyposażony zachowuje się w określony sposób, a także "wrodzona zdolność...

Spostrzeganie

Postrzeganie, spostrzeganie, percepcja to odbieranie bodźców wzrokowych, słuchowych, czy czuciowych, które poddawane są obróbce i syntezie w poszczególnych częściach mózgu....

Percepcja

Percepcja to procesy zmysłowe oraz interpretujące je jako wytwór obiektów lub wydarzeń pochodzących z zewnętrznego, trójwymiarowego świata. Działem psychologii, który...

Alienacja

Alienacja, wyobcowanie to poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych...

Nadzieja

Nadzieja to życzenie zaistnienia określonego stanu rzeczy i niepewność, że tak się stanie. Pojęcie nadziei traci sens przy wartościach skrajnych...