Magia Alkmeny

Magia

Magia Alkmeny to praktyki magiczne w kulturze ludowej reprezentowane przez różne formy zamykania i otwierania oraz zawiązywania i rozwiązywania. Z powodu ostatnich aktów czasami nazywana również magią węzłów.

Magię Alkmeny najczęściej kojarzy się właśnie z aktem narodzin, jednak różne jej formy występują przy innych rytuałach życia społecznego, jak i tych związanych z cyklem rocznym czy dobowym. Magia Alkmeny stosowana jest również w komunikacji ze sferą sacrum i demoniczną. Działania magiczne mają utrudniać lub ułatwiać niektóre czynności czy gwarantować stabilność lub zmianę danego stanu rzeczy.

Wyróżnić można dwa rodzaje działań :

Czynności związane z otwieraniem i zamykaniem np.: otwieranie i zamykanie okien, szuflad i drzwi, niszczenie dachów, robienie dziur i zatykanie ich.
Czynności związane z zawiązywaniem i rozwiązywaniem np.: obwiązywanie ludzi, otaczanie sznurami lub łańcuchami stołów i innych przedmiotów, nakazy i zakazy szycia.

Można także wprowadzić podział ze względu na działania w danej sferze :

Praktyki związane z rytuałami przejścia w życiu społecznym (narodziny, chrzest, ślub, śmierć)
Praktyki związane z rytuałami cyklu rocznego czy dobowego (np.: Boże Narodzenie, zachód i wschód słońca)
Praktyki związane z kontaktem z Bogiem czy istotami demonicznymi (np.: tworzenie kręgów ochronnych na ziemi w obawie przed Rusałkami)

Działania mogą być pozytywne i negatywne:

Pozytywne – otwieranie drzwi i okien w celu ułatwienia porodu, zakładanie obrączek w celu utrzymania stanu małżeńskiego, rysowanie koła magicznego w celu ochronnym, okalanie łańcuchem stołu wigilijnego aby nowy rok okazał się dostatni.
Negatywne – wiązanie supełków na niciach ubrań nowożeńców aby sprowadzić na nich bezdzietność, zamykanie okien, szuflad, drzwi w celu utrudniania porodu.

Magia
Magia

Magia, czary to ogół wierzeń i praktyk opartych na przekonaniu o istnieniu sił nadprzyrodzonych, które można opanować za pomocą odpowiednich zaklęć i określonych czynności. Osoba zajmująca się magią (mag, czarownik, szaman) stosuje różnorakie gesty, wypowiada zaklęcia (inkantacje) i wykonuje czynności o cechach rytuału mające dać mu władzę nad siłami nadprzyrodzonymi, …

Magia
Abrakadabra

Abrakadabra to pochodzący prawdopodobnie z języka aramejskiego (Abəra kaDavəra) wyraz niemający znaczenia. Od schyłku starożytności, w średniowieczu i we wczesnej nowożytności posługiwano się nim jako formułą magiczną, tj. wyrazem, który (odpowiednio) wypowiedziany ma rzekomą moc wpływania na rzeczywistość. Obecnie słowo „abrakadabra” stosuje się jako (żartobliwe) określenie wypowiedzi pozbawionej sensu, niezrozumiałej, …

Magia
Amulet

Amulet to osobisty przedmiot o charakterze magicznym, z przypisywanym mu działaniem ochronnym, posiadający różny kształt i formę, nawiązujący do symboliki lub bóstwa, części ludzkiego ciała, motywu roślinnego, czy zwierzęcego. Także w formie tabliczki z napisem. Często drobny przedmiot, pochodzenia naturalnego lub wytworzony, służący do magicznej obrony przed złymi duchami, ludźmi …